Vi ste ovdje: Naslovnica > O udruzi
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pon, 15.10.2012

Statut Udruge specijalne jedinice policije iz domovinskog rata "BARUN"

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o Udrugama NNbr. 88/2001. osnivački Sabor Udruge Specijalne jedinice policije «BARUN» dana 30. rujna 2004. godine usvojio je na svom zasjedanju:

S T A T U T
UDRUGE
SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE
IZ DOMOVINSKOG RATA
«BARUN»

I
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Udruga Specijalne jedinice policije PU Krapinsko zagorske «BARUN» (u daljnjem tekstu: Udruga, dragovoljna je, izvanstranačka, samostalna i sveobuhvatna Udruga pripadnika Specijalne jedinice policije PU Krapinsko-zagorske «BARUN».

Naziv i sjedište Udruge

Članak 2.

(1) Naziv Udruge glasi:

Udruga Specijalne jedinice policije «BARUN».

(2.) Skraćeni naziv Udruge je:

USJP «BARUN».

Članak 3.

(1) Sjedište Udruge je u Zlataru. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Predsjedništvo.

Područje djelovanja Udruge

Članak 4.

(1.) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1.) Udruga je pravna osoba.

Zastupanje i predstavljanje Udruge

Članak 6.

(1.) Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik,dopredsjednici i tajnik.

(2.) U slučaju spriječenosti ili izočnosti Udrugu zastupa i predstavlja jedan od članova predsjedništva kojeg ovlasti predsjedništvo Udruge.

Obilježja Udruge

Članak 7.

Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat i Dan Udruge.

(1) Znak Udruge je u obliku starog povijesnog hrvatskog štita, zelene boje, obrubljenog trakom zlatno žute boje. Uz gornji rub štita upisana su slova U S J P. U središnjem dijelu štita nalazi se stiliziran grb Krapinsko zagorske županije. Iza grba okomito je postavljen mač zlatno žute boje sa vrhom okrenutim prema gornjem rubu štita. Sa lijeve i desne strane grba nalaze se stilizirane munje zlatno žute boje, koje svojim vrhovima pokrivaju gornje rubove grba i usmjerene su prema vrhu mača. Munje se protežu dijagonalno kroz štit i završavaju u najširem dijelu štita u visini sredine rukohvata na maču. Između donjih krajeva munja, uz donji rub štita polukružno je zlatno žutom bojom upisano BARUN.

(2) Zastava Udruge, je zelene boje dimenzije 2 x 1 m. Sa tri strane je uokvirena zlatno žutim ukrasnim resicama. U sredini zastave nalazi se znak udruge. Iznad znaka zlatno žutim slovima je upisano PU KRAPINSKO ZAGORSKA a ispod znaka zlatno žutim brojevima je upisano 1991. Zastava ima umanjenicu dimenzija 20 x 10 cm.

(3) Pečat Udruge je okrugla oblika, promjera 35 mm, u kojemu je uz vanjski rub upisano: Udruga Specijalne jedinice policije «BARUN».

(4) U središnjem dijelu žiga je prilagođen ali prepoznatljiv znak udruge.

(5) Danom Udruge određuje se nadnevak – 01.04.1991 godine, dan formiranja

SJP PU Krapinsko zagorske «Barun».

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Ciljevi Udruge su:

(1.) promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti.

(2.) Temeljna programska orijentacija Udruge je da se uz sveobuhvatno i neprekidno djelovanje i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge ostvaruje kontinuirana i cjelovita skrb za članove Udruge.

Članak 9.

Djelatnosti Udruge ostvarivat će se:

(1) okupljanjem što većeg broja članova Udruge i to aktivnog i pričuvnog sastava SJP «BARUN» i njima pridruženih osoba s područja Republike Hrvatske;

(2) zaštitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva članova Udruge;

(3) promicanjem i održavanje identiteta postrojbe SJP PU Krapinsko-zagorske –«Barun», obilježavanje važnijih obljetnica, bitnijih zbivanja i događaja, posebice onih iz Domovinskog rata;

(4) čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju;

(5) zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu;

(6) organiziranjem i sponzoriranjem – forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine...) radi iznošenja istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu;

(7) očuvanjem slobodne i samostalne Hrvatske, razvojem demokracije, slobode građana i pravne države kao preduvjeta ostvarivanja ciljeva članova i prevladavanja teškoća stradalnika Domovinskog rata;

(8) pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge;

(9) suradnjom i pomoći u skrbi za sve članove Udruge;

(10) suradnjom sa nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge;

(11) sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj na dosljednosti i provođenju svih zakonskih i podzakonskih akata, posebice kod reguliranja statusa članova Udruge, kao i kod otkrivanja zločinaca, zločina, ratnih profitera, dezertera, počinitelja bilo kakvih kaznenih djela i drugih poroka;

(12) organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva;

(13) promicanjem tjelesne kulture (šport i rekreacija) poradi unapređenja općih sposobnosti članova Udruge;

(14) promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda.

(15) djelovanjem u dodjeli činova i odličja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i preglednički rad.

Suradnja, povezivanje i drugi oblici djelovanja

Članak 10.

Glede ostvarivanja svojih ciljeva i interesa Udruga može surađivati sa:

(1) srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitijeg ostvarivanja svojih ciljeva, interesa i načina djelovanja.

(2) Udruga se može povezati odnosno udružiti u zajednicu Udruga sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, isključivo u svezi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa.

(3) Udruga ima pravo i obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi odgovarajući način ostvariti ili zaštićivati pravo i interese sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Javnost rada

Članak 11.

(1) Rad Udruge je javan.

(2) Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom određena kao službena ili poslovna tajna.

Službenom tajnom smatraju se:

(1) osobni podaci o članovima Udruge;

(2) zaštita interesa Udruge i njenih članova;

(3) idejni projekti iz djelatnosti Udruge;

(4) ostali dokumenti koje tijela Udruge proglase službenom tajnom.

III
ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

(1) Udruga ima temeljne, pridružene i počasne članove.

(2) Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Temeljno članstvo

Članak 13.

(1) Temeljnim članom Udruge može postati državljanin RH, pripadnik aktivnog i pričuvnog sastava, kao i bivši pripadnik aktivnog i pričuvnog sastava SJP PU Krapinsko-zagorske «BARUN», koji je sudjelovao u njenom radu od njenog osnutka 01.04.1991. godine pa nadalje, a koji:

1) prihvaća načela, program i Statut Udruge;

2) izražava spremnost promicanjem ciljeva i provedbe zadaća Udruge.

3) je bio na najmanje jednom borbenom zadatku u sastavu Specijalne jedinice „Barun“

Pridruženo članstvo

Članak 14.

(1) Pridruženim članom Udruge može postati državljanin RH, osoba koja je u sklopu postrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zadaća postrojbe, a nema uvjeta za prijem u članstvo u svojstvu temeljnog člana.

(2) Odluku o prijemu sa statusom pridruženog člana, na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje trećine predsjedništva ili najmanje 10 članova Udruge, donosi predsjedništvo.

Počasno članstvo

Članak 15.

(1) Počasnim članovima Udruge mogu postati državljani Republike Hrvatske, članovi obitelji poginulog, zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika SJP PU Krapinsko-zagorske «BARUN».

(2) Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljanin koji su svojim djelovanjem podupirali Domovinski rat, SJP PU Krapinsko-zagorske «BARUN» te pridonijeli ugledu Republike Hrvatske.

(3) Pravna osoba sa statusom člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u Udruzi.

(4) Odluku o prijemu sa statusom počasnog člana, na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje 1/3 članova predsjedništva, donosi predsjedništvo.

(5) Predsjedništvo Udruge donosi odluku o prijemu počasnog člana i na prijedlog dužnosnika, tijela ili najmanje 10 članova Udruge.

Učlanjenje i obveze članova Udruge

Članak 16.

(1) Prijem u članstvo obavlja se u sjedištu Udruge.

(2) Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice.

(3) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje, odlučuje predsjedništvo.

(4) Udruga vodi evidenciju(popis) svih članova Udruge.

(5) U popisu članova Udruge zabilježit će se dragovoljno pristupanje u obranu Republike Hrvatske.

Prava i obveze članova Udruge

Članak 17.

Član Udruge ima pravo:

(1) birati i biti biran u sva tijela Udruge.

(2) sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima.

(3) biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.

(4) tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takova propisana ovim Statutom.

Članak 18.

Član Udruge ima obveze:

(1) provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge;

(2) pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i drugih općih akata;

(3) provoditi odluke tijela Udruge;

(4) čuvati interese i ugled Udruge;

(5) poštivati moralni kodeks ponašanja u Udruzi;

(6) redovito plaćati članarinu.

Članak 19.

(1) Odluku o visini članarine donosi predsjedništvo Udruge za svaku kalendarsku godinu.

Obveze članova u tijelima Udruge

Članak 20.

(1) Izabrani članovi u tijela Udruge imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.

(2) Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u koje su izabrani kao i u radu sjednice Sabora Udruge.

(3) O svom radu u tijelima Udruge, izabrani članovi, dužni su podnositi izvješća i o istim raspravljati s članovima Udruge kao i o svim važnim pitanjima iz područja svog djelokruga rada.

Stegovna odgovornost članova Udruge

Članak 21.

(1) Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.

Prestanak članstva u Udruzi

Članak 22.

Članstvo u Udruzi prestaje:

(1) isključenjem iz članstva;

(2) nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom;

(3) neplaćanjem članarine duže od dvije (2) godine;

(4) istupanjem iz članstva na osobni zahtjev;

(5) smrću člana.

(6) Član Udruge može biti isključen ako povrijedi svoje članske obveze. Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruge.

(7) Protiv odluke o isključenju nije dopušten prigovor. Odluka Suda časti Udruge je konačna.

(8) Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

IV
USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

Članak 23.

(1) Udruga je jedinstven i nedjeljivo organiziran oblik organiziranja, djelovanja i rada svih članova Udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge.

(2) Inicijativni odbor, Tijela Udruge i Sabor Udruge smatraju se utemeljiteljima Udruge SJP «BARUN», prema odredbama ovog Statuta i odredbama Zakona o Udrugama.

(3) Ustroj Udruge predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dana od stupanja Statuta na snagu.

V
TIJELA UDRUGE

Članak 24.

(1) Udruga ima svoja tijela i dužnosnike.

Članak 25.

Tijela Udruge su:

(1) Sabor,

(2) Predsjedništvo,

(3) Nadzorni odbor,

(4) Sud časti.

Dužnosnici Udruge su:

(5) Predsjednik,

(6) Dopredsjednici,

(7) Tajnik.

Sabor Udruge

Članak 26.

(1) Sabor Udruge čine svi članovi.

(2) Sabor je najviše i temeljno tijelo Udruge.

(3) Mandat članova Sabora traje sve dok postoji Udruga, odnosno do prestanka rada i razloga djelovanja Udruge.

Zadaće i ovlasti Sabora Udruge

Članak 27.

Sabor Udruge:

(1) donosi, mijenja i upotpunjuje Statut Udruge,

(2) bira i razrješava članove Predsjedništva Udruge, Nadzornog odbora i Suda časti Udruge,

(3) donosi program djelatnosti i plan rada Udruge,

(4) donosi financijski plan,

(5) razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge,

(6) odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge,

(7) odlučuje o povezivanju i razdruživanju Udruge u zajednicu Udruga,

(8) može donijeti odluku o prestanku postojanja Udruge.

(9) Sabor Udruge radi prema poslovniku kojeg sam donosi.

Članak 28.

(1) Sabor može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na predsjedništvo Udruge, osim promjene postojećeg i donošenja novog Statuta, te izbora tijela i dužnosnika Udruge.

Članak 29.

(1) Sabor Udruge može razriješiti pojedino tijelo Udruge, člana tijela dužnosnika Udruge zbog neizvršavanja obveza ili u drugim slučajevima kad je potrebito zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

Sjednice Sabora Udruge

Članak 30.

(1) Sjednice Sabora Udruge mogu biti redovne i izvanredne.

(2) Na sjednicu Sabora pozivaju se svi članovi Udruge sedam (7) dana prije održavanja sjednice Sabora.

(3) Sjednica Sabora ima kvorum ukoliko se na istu odazove pedeset posto (50%) plus jedan član Udruge.

(4) Sabor odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 31.

(1) Redovne Sjednice Sabora Udruge na zasjedanje jednom godišnje, a svake četiri (4) godine na redovno izborno zasjedanje saziva predsjednik Udruge.

(2) Izvanredno zasjedanje Sabora saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju:

1) odluke Predsjedništva Udruge,

2) odluke Nadzornog odbora Udruge,

3) odluke Suda časti,

4) pismenog zahtjeva najmanje 1/3 članova Udruge.

5) Predsjednik Udruge dužan je sastaviti izvanrednu sjednicu Sabora u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Sabora u navedenom roku, istekom roka, izvanrednu sjednicu Sabora saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

Predsjedništvo Udruge

Članak 32.

(1.) Predsjedništvo Udruge ima sedam (7) članova.

(2.) Nakon izbora članova u predsjedništvo Udruge, novoizabrani članovi predsjedništva, neposredno, za vrijeme trajanja Izbornog Sabora Udruge iz svojih redova biraju predsjednika Udruge.

(3.) Na prijedlog predsjednika Udruge, članovi predsjedništva iz svojih redova, potvrđuju dva (2) dopredsjednika i tajnika Udruge.

(4.) Mandat članova predsjedništva traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Zadaće i ovlasti predsjedništva Udruge

Članak 33.

Predsjedništvo Udruge:

(1) članovi predsjedništva između svojih redova biraju predsjednika Udruge, dva (2) dopredsjednika i tajnika,

(2) utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta Udruge,

(3) između dvije sjednice Sabora obavlja funkciju Sabora Udruge

(4) donosi pravilnike, pravila, opće i pojedinačne akte Udruge u skladu sa Statutom Udruge radi provedbe zadaća utvrđenih Statutom odlukama Sabora,

(5) provodi odluke Sabora Udruge

(6) donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge,

(7) brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Udruge,

(8) predlaže Saboru program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge,

(9) upravlja imovinom Udruge i predlaže Saboru financijski plan za sljedeće plansko razdoblje,

(10) pokreće različite projekte Udruge,

(11) imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade,

(12) povezuje djelatnosti tijela Udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihove djelatnosti,

(13) osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno – tehničkih i organizacijskih zadaća,

(14) predlaže kandidate i kandidacijske liste,

(15) o svom radu redovito na Saboru Udruge podnosi izvješće Saboru Udruge kojemu je odgovorno,

(16) može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela Udruge.

(Ova odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenjem stegovnog postupka pred Sudom časti, a članu koji je udaljen prava miruju dok se u postupku pred Sudom časti ne donese konačna pravomoćna odluka)

Sjednice predsjedništva Udruge

Članak 34.

(1) Sjednicu predsjedništva Udruge saziva predsjednik, odnosno tajnik Udruge u pravilu najmanje jedanput mjesečno. Na sjednice predsjedništva obavezno se pozivaju i predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti, koji istoj nazoče bez prava glasovanja.

(2) Sjednica Predsjedništva Udruge je pravovaljana ukoliko je na istoj nazočan natpolovičan broj članova predsjedništva.

(3) Predsjedništvo Udruge odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

Predsjednik Udruge

Članak 35.

(1) Predsjednik Udruge je najviši dužnosnik Udruge.

(2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge.

(3) Za izbor predsjednika Udruge potrebna je natpolovična većina glasova nazočnih članova Predsjedništva.

(4) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara predsjedništvu i Saboru Udruge.

(5) Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge

Članak 36.

Predsjednik Udruge:

(1) saziva i vodi sjednice Sabora,

(2) brine o provedbi odluka Sabora i predsjedništva,

(3) saziva i vodi sjednice Predsjedništva Udruge,

(4) na prvoj izbornoj sjednici predlaže dva (2) dopredsjednika i tajnika Udruge,

(5) predlaže program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge,

(6) predlaže financijski plan za nadolazeću kalendarsku godinu,

(7) brine o korištenju imovine Udruge,

(8) podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva Saboru Udruge,

(9) saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva Udruge.

Članak 37.

Predsjednik Udruge može:

(1) svojom odlukom ovlastiti jednog od dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva Udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili izočnosti,

(2) može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora Udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi predmetne odluke je konačna.

Dopredsjednici Udruge

Članak 38.

(1) Udruga ima dva (2) dopredsjednika koje na prijedlog predsjednika Udruge imenuje predsjedništvo Udruge.

(2) Dopredsjednik je dužnosnik, koji se imenuje za pojedino područje ili djelatnost Udruge, radi neposredne potpore u radu i izvršavanju zadaća predsjednika i predsjedništva Udruge.

(3) Predsjednik Udruge može jednog od dopredsjednika imenovati za zamjenika predsjednika Udruge.

(4) Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Tajnik Udruge

Članak 39.

(1) Tajnik je stručni djelatnik Udruge koji osigurava pravilan i pravodoban rad dužnosnika i tijela stručnih službi Udruge.

(2) Tajnika Udruge na prijedlog predsjednika Udruge imenuje predsjedništvo Udruge na prvoj konstituirajučoj sjednici.

(3) Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku, predsjedništvu i Saboru Udruge.

Članak 40.

Tajnik uz pristanak predsjednika, predsjedništva i Sabora Udruge obavlja sljedeće poslove:

(1) provodi odluke Sabora, predsjedništva i predsjednika Udruge,

(2) priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge,

(3) rukovodi obradom administrativnih, materijalno – financijskih, tehničkih i organizacijskih zadaća u Udruzi,

(4) kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programima djelatnosti,

(5) inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge,

(6) saziva i organizira tiskovne konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog priopćavanja,

(7) predlaže pravilnike o radu te podnosi izvješća o njihovu radu.

Nadzorni odbor Udruge

Članak 41.

(1) Nadzorni odbor Udruge je tijelo s nadzorno – kontrolnim zadaćama i ovlastima u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela Udruge.

(2) Članove Nadzornog odbora bira Sabor Udruge.

(3) Nadzorni odbor ima pet (5) članova.

(4) Nadzorni odbor na prvoj sjednici, između svojih članova, bira predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora.

(5) Član Nadzornog odbora istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge.

(6) Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora.

(7) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Saboru Udruge.

(8) U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela Udruge, dužnosnika, izvršnih povjerenstava ili odbora Udruge, nadzorni odbor o tome bez odgode izvještava predsjednika i Sabor Udruge uz prijedlog mjera i postupaka.

(9) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Nadležnosti i ovlasti Nadzornog odbora Udruge

Članak 42.

Nadzorni odbor udruge:

(1) nadzire rad svih tijela Udruge najmanje jednom tromjesečno,

(2) nadzire rad izvršnih komisija i odbora po potrebi,

(3) nadzire korištenje imovine i materijalno – financijsko poslovanje Udruge najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta,

(4) podnosi redovita izvješća predsjedniku i Saboru Udruge.

Članak 43.

(1) Nadzorni odbor Udruge može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor izvršnih komisija i odbora.

Sjednice Nadzornog odbora Udruge

Članak 44.

(1) Sjednicu Nadzornog odbora Udruge saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

(2) Sjednice Nadzornog odbora imaju kvorum kada je sjednici nazočno najmanje tri (3) člana, a svoje odluke donose natpolovičnom većinom nazočnih članova, sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora.

Sud časti Udruge

Članak 45.

(1) Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv dužnosnika, članova tijela i cjelokupnog članstva Udruge, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

(2) Članove Suda časti bira Sabor Udruge.

(3) Sud časti ima pet (5) članova.

(4) Sud časti na prvoj sjednici, između svojih članova, izabire predsjednika Suda časti i dopredsjednika.

(5) Član Suda časti istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge.

(6) Sud časti donosi Pravilnik o radu Suda časti.

(7) Sud časti za svoj rad odgovoran je Saboru Udruge.

(8) Suda časti o svom radu podnosi izvješće predsjedniku i Saboru Udruge.

(9) Mandat članova Suda Časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Nadležnosti i ovlasti Suda časti

Članak 46.

Sud časti Udruge:

(1) vodi stegovne postupke po Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti;

(2) odlučuje o prizivima članova Udruge natpolovičnom većinom, sukladno Statutu i Pravilniku o radu Suda časti.

Članak 47.

(1) Posebnim općim aktom Udruge utvrdit će se način pokretanja , postupak, kažnjivi postupci i stegovne kazne.

(2) Pravilnik o stegovnoj odgovornosti donosi Sud časti Udruge.

Sjednice Suda časti Udruge

Članak 48.

(1) Sjednicu Suda časti Udruge saziva predsjednik Suda časti u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

(2) Sjednice Suda časti imaju kvorum kada je sjednici nazočno najmanje tri (3) člana, a svoje odluke donose natpolovičnom većinom članova, sukladno Pravilniku o radu Suda časti.

Postupak udaljenja s dužnosti

Članak 49.

Dužnosnika Udruge, može se udaljiti s dužnosti (nadalje:suspendirati) zbog:

(1) nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,

(2) nepoštivanja Pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge,

(3) djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva.

Članak 50.

(1) Odluku o suspenziji dužnosnika, člana tijela Udruge, člana komisije, odbora ili povjerenstva Udruge donosi predsjedništvo Udruge, a na prijedlog predsjednika, jednog ili najmanje 2/3 članova predsjedništva i Suda časti.

(2) Odliku o suspenziji predsjednika Udruge donosi Sabor Udruge, a na prijedlog predsjedništva ili najmanje 1/3 članova Sabora Udruge.

Članak 51.

(1) Odluka o suspenziji istodobno predstavlja akt pokretanja ispitnog postupka pred Nadzornim odborom i vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti.

(2) Stegovna odluka Suda časti je konačna i obvezujuća za sve članove Udruge.

Članak 52.

(1) U slučaju suspenzije predsjednika Udruge predsjedništvo Udruge donosi odluku o imenovanju povjerenika.

(2) Povjerenik se obično imenuje iz članstva predsjedništva Udruge.

(3) Povjerenik obavlja poslove predsjednika Udruge do dovršetka ispitnog postupka, odnosno do izbora novog predsjednika Udruge.

(4) Ako Sud časti Udruge potvrdi razloge za suspenziju, predsjedništvo Udruge obvezno je, u roku od trideset (30) dana nakon odluke Suda časti, pokrenuti postupak za izbor novog predsjednika Udruge prema postupku utvrđenim ovim Statutom.

(5) Ako Predsjedništvo Udruge ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka, povjerenik će, u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka iz stavka 4. ovog članka, pokrenuti postupak za izbor predsjednika Udruge.

IV
NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 53.

(1) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se javnim glasovanjem.

(2) Za izbor u tijela Udruge potrebna je natpolovična većina nazočnih.

Članak 54.

(1) Predsjednik radnog predsjedništva upoznaje Sabor s načinom predlaganja kandidata, sastavom kandidacijskih lista i načinom izbora članova u tijela Udruge.

(2) Predsjednik radnog predsjedništva prezentira Saboru kandidacijske liste čitanjem imena predloženih. Za svaku osobu obvezno navodi obrazloženje kandidature te poziva kandidata na prihvaćanje kandidature.

(3) Ukoliko je predloženi kandidat izočan sa sjednice Sabora predsjednik radnog predsjedništva mora priložiti pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature predloženog kandidata.

(4) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju su javnim glasovanjem uz mogućnost isticanja više kandidata.

Članak 55.

(1) Predsjednik radnog predsjedništva predlaže imenovanje izbornog povjerenstva od najmanje tri (3) člana (predsjednik komisije i najmanje dva (2) člana).

Članak 56.

(1) Predsjednik izbornog povjerenstva podnosi izvješće Saboru o rezultatima glasovanja.

(2) Izvješće izbornog povjerenstva mora sadržavati:

(3) naziv tijela,

(4) listu kandidata za tijelo koje se bira prema broju dobivenih glasova.

Članak 57.

(1) Rezultate izbora spram izvješća izbornog povjerenstva proglašava predsjednik radnog predsjedništva.

Članak 58.

(1) Nakon izvršenih izbora Predsjednika, članova predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti Udruge SJP «BARUN», novoizabrani predsjednik ispred svih izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Saboru na ukazanom povjerenju i preuzima rukovođenje nastavka sjednice Sabora.

Članak 59.

(1) Izborni materijali i rezultati sjednice Sabora moraju se čuvati u pismohrani Udruge SJP «BARUN» najmanje pet (5) godina.

Trajanje mandata

Članak 60.

(1) Dužnosnici i članovi tijela Udruge biraju se na mandat od četiri (4) godine, a isti se može ponoviti.

(2) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

(3) Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih članova.

VII
KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 61.

(1) Predsjedništvo Udruge sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela Udruge.

VIII
IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 62.

(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari Udruge, te druga imovinska prava.

(2) Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge.

Članak 63.

Udruga imovinu stiče:

(1) uplatom članarine članova Udruge,

(2) dotacijom sredstava iz državnog proračuna RH, proračuna općina, gadova, županije i fondova,

(3) dobrovoljnim prilozima i darivanjima od strane sponzora i donatora,

(4) obavljanja njenih dopuštenih djelatnosti.

IX
FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 64.

(1) Udruga ima neprofitabilan status.

(2) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva i računovodstva neprofitnih Udruga.

(3) Materijalno – financijska sredstva Udruge služe za ostvarivanje djelatnosti Udruge u skladu sa postojećim Zakonima, Statutom, Pravilnikom o materijalno – financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.

(4) Način materijalnog i financijskog poslovanja Udruge utvrđuje se Pravilnikom o materijalno – financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.

(5) Udruga kao temeljni oblik organiziranja, vodit će materijalno – financijsko poslovanje putem žiro – računa Udruge.

(6) Udruga će imati ustrojenu analitičku karticu, a financijsko poslovanje obavljati će se u sjedištu Udruge.

Članak 65.

(1) Financijskim planom se utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.

(2) Financijski plan za kalendarsku godinu i završni račun Udruge donosi Sabor Udruge na prijedlog predsjedništva Udruge.

(3) Nadzorni odbor Udruge obvezan je podnijeti izvješće o materijalno – financijskom poslovanju i stanju Udruge, Saboru Udruge, s prikazanjem tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja i završnog računa.

Članak 66.

(1) Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor Udruge te podnosi izvješće predsjedniku i Saboru Udruge.

Članak 67.

(1) Udruga, za svoje obveze, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

X
PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

Članak 68.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:

(1) kada Sabor Udruge 2/3 većinom glasova ukupnog broja evidentiranih članova Udruge donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja Udruge.

(2) ako se Sabor Udruge ne održi najmanje dvije godine uzastopce.

(3) ako je djelatnost Udruge prestala tako da dužnosnici i tijela Udruge ne djeluju neprekidno šest (6) mjeseci.

(4) ako se broj članova smanjio ispod broja predviđenog za osnivanje Udruge.

(5) ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno.

Članak 69.

(1) Odluka o prestanku djelovanja Udruge (članak 68. Statuta) dostavlja se tijelu Uprave nadležnom za registraciju Udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o Udrugama.

Članak 70.

(1) Ako Udruga prestane djelovati i postojati njezina imovina, nakon podmirenja svih dospjelih i nedospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojbi, predaje se Republici Hrvatskoj.

XI
STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 71.

(1) Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

(2) Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

(3) Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata Udruge i tijela Udruge koje su u suprotnosti sa Statutom.

(4) Nacrt Statuta utvrđuje inicijativni odbor Udruge.

(5) Nakon provedene rasprave po pitanjima svih primjedbi i prijedloga Sabor Udruge usvaja konačan prijedlog Statuta.

Članak 72.

(1.) Promjene i dopune Statuta Udruge donese se prema postupku za donošenje Statuta.

(2.) Postupak promjene i dopune Statuta pokreće:

1.) Predsjedništvo Udruge,

2.) Najmanje 1/3 članova Sabora Udruge.

Članak 73.

(1) Odredbe statuta tumači Predsjedništvo Udruge.

XII
PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 74.

(1) Članovima Udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge, može se dodijeliti priznanje ili nagrada.

(2) Pojedincima, pravnim osobama ii institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva Udruge, može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.

(3) Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Sabor Udruge na prijedlog predsjedništva Udruge.

(4) Mjerila za dodjelu priznanje i nagrada utvrđuje predsjedništvo Udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

XIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE TE STUPANJE NA SNAGU

Članak 75.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zlatar, 13. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK
Zvonko Pausić

Prilozi:
Statut udruge

Zadnja promjena: 03.09.2013. u 02:01 sati | Prikazano 9475 puta